srrurohuhrende

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Bevezető

A „KAÁLI” Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft. (a továbbiakban: Intézet vagy Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásainak való maradéktalan megfelelés érdekében az alábbi adatkezelési tájékoztatást nyújtja a természetes személyek adatainak kezeléséről.

Ennek az adatkezelési tájékoztatónak az a célja, hogy a pácienseknek, akik a „KAÁLI” Intézet Kft. szolgáltatásait igénybe veszik, előzetes tájékoztatást nyújtson arról, hogy az Intézet milyen személyes adatokat milyen célból kezel, valamint felvilágosítást adjon az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb fontos információkról.

Jelen adatkezelési tájékoztató a győri (9026 Győr, Szabadrév u. 11. szám alatti) és a budapesti (1125 Budapest, Istenhegyi út 54/a  szám alatti, valamint ide értve a Nógrádi út 3. és Istenhegyi út 54/E szám alatti működési engedély szerinti ingatlanokat is) telephelyeken ellátott betegek, mint érintettek adataira oly módon vonatkozik, hogy ezek tekintetében 2021. július 15. napjától a „KAÁLI” Intézet Kft önálló adatkezelőnek minősül. Figyelemmel ezen telephelyek tekintetében a KAÁLI REK Kft.-vel 2021.07.14. napjáig fennállt közös adatkezelésre, az érintettek pontos meghatározása körében az utolsó ellátási hely az irányadó, azaz azon érintettek adatai, akiknek az utolsó ellátása a győri vagy a budapesti telephelyen történt a KAÁLI Intézet kizárólagos adatkezelésébe kerültek.

A „KAÁLI” Intézet Kft. kiemelten rögzíti, hogy a szegedi (6723 Szeged, Csongrádi sugárút 21. szám alatti) telephelyen ellátott betegek, mint érintettek adatai vonatkozásában a KAÁLI REK Kft.-vel továbbra is közös adatkezelés folyik, Ezen betegek adatainak kezelése körében „KAÁLI” Intézet Kft. és a KAÁLI REK Kft adatkezelési céljai továbbra is közösek, illetve szorosan kapcsolódnak és kiegészítik egymást.

 

Jelen adatkezelési tájékoztató a kaali.hu weboldalon folyamatosan elérhető.

2. A közös adatkezelők adatai (a továbbiakban: Adatkezelő)

„KAÁLI” Intézet Kft.

1125 Budapest, Istenhegyi út 54/a.

Cg.01-09-160446

adószám: 10688223-1-43

képviseli: Dr. Horpácsy Balázs Dávid

telefon: +36 1 202 2802; +36 1 202 2388

e-mail: budapest@kaali.hu

honlap: kaali.hu

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek a hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. A visszavonás nem érinti a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés céljai és a kezelt adatok köre

Az adatkezelés elsődleges célja, hogy az érintett számára az Adatkezelő egészségügyi szolgáltatást nyújtson. Ezen túlmenően az Intézet által nyújtott szolgáltatások támogatása céljából az Adatkezelő az alábbi célokból is kezel adatokat:

Az Adatkezelő az érintettek alábbiakban összefoglalt adatait kezeli. A célhoz kötöttség elvének figyelembe vételével minden adatkezelésnek célja és meghatározott jogalapja van.

az adatkezelés célja a kezelt adatok köre az adatkezelés jogalapja érintettek köre
egészségügyi ellátás, azzal összefüggő kapcsolattartás, tájékoztatás; ivarsejtgyűjtés; számla kiállítása a páciens számára, tudományos kutatás név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, levelezési cím, TAJ szám, személyi igazolvány száma és lejáratának ideje, foglalkozás, telefonszám, e-mail cím, nőgyógyász kezelőorvos neve és munkahelye, COVID-19 elleni oltottságra vonatkozó adat (védettségi igazolvány), a tudományos kutatás céljából történő adatkezelés esetében a tárolt adatokba betekintett személyekre, a betekintés céljára és időpontjára vonatkozó nyilvántartás adatai az adatok megadása a szerződéskötés előfeltétele; az adatokat a szerződés megkötése és a szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok érvényesítése miatt meg kell adni;

az adatkezelés továbbá a szolgáltatást igénybe vevő páciens és a donor hozzájárulásán alapul

ellátást igénybe vevő páciens; donor
személy- és vagyonvédelem az érintettek képmása az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekén és az érintett hozzájárulásán alapul a kamera látószögében lévő személyek

4. Az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelést az Intézet az adatkezelés fent leírt céljának megvalósulásához szükséges ideig, illetve a törvényben meghatározott ideig folytatja.

Ennek megfelelően az Adatkezelő az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított 30 évig; a zárójelentést 50 évig; a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig megőrzi azzal, hogy ezen időtartamot követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében – amennyiben indokolt – továbbra is nyilvántarthatók ezen adatok. A tudományos kutatás céljából a tárolt adatokba betekintett személyekről, a betekintés céljáról és időpontjáról vezetett nyilvántartás kötelező megőrzési ideje 10 év.

A kamerával rögzített képfelvételt felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 14 nap elteltével törli az Adatkezelő.

A vonatkozó számviteli jogszabályi előírások alapján a számviteli bizonylatokat 8 évig tárolja az Adatkezelő.

Az érintett személyes adatokat a megadott határidőknek megfelelően, biztonságos módon semmisíti meg az Adatkezelő.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy jogában áll az adatkezelésről bármikor tájékoztatást kérni, valamint helyesbítheti személyes adatait, és azok törlését kérheti. Kérjük, ehhez küldjön üzenetet a budapest@kaali.hu, vagy a szegedi telephelyen ellátott betegek adatai esetében (közös adatkezelés alá tartozó ügyekben) a szeged@kaali.hu címre.

5. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtásához adatfeldolgozókat vesz igénybe, melyhez nem szükséges az érintett előzetes beleegyezése, csak a tájékoztatása.

Az adattovábbítás jogalapja az önkéntes hozzájárulás vagy a törvényi kötelezettség. Az adatkezelés célja az adatfeldolgozóval kötött szerződés teljesítése az adatvédelmi követelmények figyelembevételével.

Az Adatkezelő az alábbi szolgáltatókat veszi igénybe, akik – a vele fennálló szerződés tartamáig – kezelik a megadott személyes adatokat és az általuk végzett műveletek kapcsán a személyes adatokat feldolgozzák:

 1. T-Systems Magyarország Zrt.
  székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.
  cégjegyzékszám: Cg.01-10-044852
  adószám: 12928099-2-44
 2. LabMagister Oktató és Kutató Kft.
  székhely: 1032 Budapest, San Marco u. 68. V/19.
  cégjegyzékszám: Cg.01-09-984-171
  adószám: 23923768-2-42
 3. Medserv Egészségügyi Kft.
  székhely: 1112 Budapest Süveg u. 10/b.
  cégjegyzékszám: Cg.01-09-560510
  adószám: 12164332-1-43
 4. Biolab Zrt.
  székhely: 1141 Budapest, Öv utca 43.
  cégjegyzékszám: Cg.01-10-044076
  adószám: 11838658-2-42
 5. Synlab Hungary Kft.
  székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53. I. em.
  cégjegyzékszám: Cg.01-09-923956
  adószám: 14872925-2-43
 6. Nemzeti Népegészségügyi Központ
  székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
  törzskönyvi azonosító: 598789-1-00
  adószám: 15598787-2-43
 7. Istenhegyi Géndiagnosztika Kft.
  székhely: 1125 Budapest, Zalatnai u. 2.
  cégjegyzékszám: Cg.01-09-701520
  adószám: 12747384-2-41
 8. Szegedi Tudományegyetem – Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
  székhely: 6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.
  adószám: 15329815-2-06
 9. Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
  székhely: 6725 Szeged, Semmelweis u.1 .
  adószám: 15329815-2-06
 10. Csongrád Megyei Kormányhivatal – Népegészségügy
  székhely: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
  adószám: 15789288-2-06
 11. Szalay Cytológiai Labor – Dr. Szalay László e.v.
  székhely: 9024 Győr, Babits M. u. 21.
  adószám: 46762571-1-28
 12. Kocsis József egyéni vállalkozó
  székhely: 9024 Győr, Vasvári Pál u. 15.
  adószám: 68927558-1-28
 13. Petz Aladár Kórház (Győr)
  székhely:9024 Győr. Vasvári Pál u. 2-4.
  adószám: 15366052-2-08
 14. Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő (Budapest)
  székhely: 1125 Budapest, Diós árok 1-3.
  adószám: 15490359-2-43
 15. Medprofor Bt.
  székhely: 9024 Győr, Csokonai u. 45.
  cégjegyzékszám: Cg.08-06-001978
  adószám: 22415859-1-08
 16. Quality of Like Kft.
  székhely: 9024 Győr, Nagy Imre út 81.
  cégjegyzékszám: Cg.08-09-020924
  adószám: 23142178-2-08
 17. Bohus Klára pathologus-cytológus egyéni vállalkozó
  székhely: 6726 Szeged, Főfasor u. 35
  adószám: 45954214-1-26
 18. Analgo-Med 2001 Bt.
  Székhely: 6729. Szeged, Szabadkai út 85.
  adószám: 21083529-1-06
 19. Temerin-Med Bt.
  Székhely: 6721. Szeged, Madách u. 25.
  adószám: 20707091-1-06
 20. Dr. Bartháné Dr. Zimányi Márta egyéni vállalkozó
  Székhely: 6722. Szeged, Jósika u. 5/b.
  adószám: 58029329-1-26
 21. Medilex Bt.
  Székhely: 6726. Szeged, Vas u. 9.
  adószám: 20159364-1-06
 22. Szöllősi János egyéni vállalkozó
  Székhely: 6722. Szeged, Bólyai u. 24-26. A  lph.
  adószám: 71907952-1-26
 23. Future FM Létesítménygazdálkodási Zrt.
  Székhely: 1148. Budapest, Fogarasi út 5. 1.em. 1.
  cégjegyzékszám: 01-10-045958
  adószám: 11942548-2-42
 24. Ortho-REP Bt.
  Székhely: 6725. Szeged, Kácsa u. 6.
  adószám: 20935557-1-06
 25. KRIO Intézet Zrt.
  Székhely: 1026. Budapest, Kelemen László u. 12.
  adószám: 12038112-2-42
 26. Raphael Kft
  Székhely: 9062. Kisbajcs, Árpád u. 11.
  adószám: 14063323-2-08
 27. TamTraco Kft.
  Székhely: 7847. Drávaszerdahely, Kossuth u. 7.
  adószám: 23954742-2-02
 28. Tranoxy-Med Kft.
  Székhely: 2030. Érd, Esztergályos u. 3-5.
  adószám: 13769583-2-13

6. Cookie-k (sütik) kezelése

Az Adatkezelő által üzemeltetett honlap, a www.kaali.hu ún. cookie-kat (sütiket) használ profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez az érintettek azonosítására, illetve a látogatók nyomon követésére. A cookie-k olyan adatok, amelyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek a honlap meglátogatásával, és amelyek a honlap látogatásához szükségesek, önmagukban azonban nem használhatóak fel a látogató személyazonosságának beazonosítására. A cookie-k további funkciókat biztosítanak a honlap számára, illetve segítségükkel pontosabban felmérhető a honlap használata.

Az Info tv. alapján a cookie-k alkalmazásához a látogató előzetes hozzájárulásával van lehetőség, a látogatónak tehát módjában áll engedélyeznie vagy elutasítania a cookie-kat. Amennyiben azonban a látogató úgy dönt, hogy a cookie-kat elutasítja, előfordulhat, hogy a honlap interaktív funkcióit nem tudja majd teljes egészében kihasználni.

A honlap használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatok kerülnek rögzítésre és kezelésre:

A cookie-k használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. A látogató visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t vagy, hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a cookie-kat, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

Az adatkezelő által üzemeltetett honlapon alkalmazott cookie-k:

 1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) cookie-k és a „biztonsági cookie”-k:Ezek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettől. Ezen cookie-k ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között – különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen cookie-k adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a cookie-k e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. Az adatkezelés célja a webhely megfelelő működésének biztosítása.
 2. Hozzájárulást igénylő cookie-k:
  Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy az adatkezelő megjegyezhesse a felhasználó webhellyel kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
 3. Teljesítményt biztosító cookie-k:
  Google Analytics cookie-k, erről a látogató itt tájékozódhat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
  Google Analytics cookie-k végleges tiltásához egy böngésző kiegészítő telepítése szükséges, ami innen tölthető le: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Külső szolgáltatók:

Az Adatkezelő a honlapján nyújtott szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan külső szolgáltatókat vehet igénybe (pl. Google stb.) A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadóak. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelje és azokat kizárólag a felhasználó által meghatározott célra használja fel. A külső szolgáltatók az általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban kezelik, illetve dolgozzák fel.

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google webelemző szolgáltatása. A Google Analytics cookie-kat használ, amelyeket a felhasználó számítógépére mentenek, így elősegítik a felhasználó által látogatott weboldal használatának elemzését. A Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlap nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. A felhasználó megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait, beleértve az IP címet is, ha letölti és telepíti a következő linek elérhető böngésző plug-int: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

A Google Adwords alatt futnak a fizetett hirdetések, ez viszont nem gyűjti önállóan a felhasználói adatokat, hanem azt a Google Analyticsen keresztül teszi. A Google Adwords kampányok az Analytics-ből gyűjtik az adatokat, kizárólag anonim módon. Remarketinget nem használunk, tehát nem ajánljuk újra a már egyszer itt járt látogatóknak újra a kaali.hu weboldalt más platformokon (pl. Facebook, Adsense hirdetések), azaz nem tárolunk hirdetések megjelenítéséhez semmilyen cookie-t a felhasználók eszközein.

7. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megadott személyes adatokat a „KAÁLI” Intézet Kft. és a KAÁLI REK Kft. munkavállalói, illetve szerződéses partnerei (vállalkozók, közreműködők) ismerhetik meg.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és érvényesítésük

Az érintettnek, azaz Önnek joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

 1. Tájékoztatáshoz való jog: kérésére az Adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg az adatait; a tájékoztatást az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton küldi meg az érintett által megadott e-mail címre.
 2. Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult az Adatkezelőtől visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatinak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon; ezáltal ellenőrizheti, hogy személyes adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik-e.
  Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.
 3. Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni.
  Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a megtett intézkedésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
 4. Törléshez való jog: A törléshez való jog, más néven az „elfeledtetéshez való jog” biztosítja, hogy kérheti a személyes adatainak törlését, amennyiben azok kezelése az adatkezelő számára már nem feltétlenül szükséges abból a célból, amelyből azokat kezelte vagy gyűjtötte, illetve egyéb más esetekben. Ez azonban nem jelent feltétlen törlési kötelezettséget. Az adatkezelő megtagadhatja a törlést, ha például jogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatok kezelésének más egyéb jogalapja, vagy jogszabályban meghatározott célja van.
  Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a megtett intézkedésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos helyzetekben – pl. ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, az adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adatokra adatkezelés céljából, az érintett tiltakozott a adatkezelés ellen – Ön jogosult személyes adatainak további kezelésének korlátozását kérni az Adatkezelőtől. Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes személy vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.Az Adatkezelő az érintettet, akinek kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a megtett intézkedésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
 6. Tiltakozáshoz való jog: Jogosult bizonyos adatkezelések ellen tiltakozni. A tiltakozást az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett tiltakozását az adatkezelő alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 7. Adathordozhatósághoz való jog: Jogosult az adatkezelő által kezelt bizonyos személyes adatairól másolatot kérni, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Önnek joga van hozzá, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármely időpontban visszavonja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

8. A személyes adatok védelme

Személyes adatainak biztonsága érdekében technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedésekkel biztosítjuk, hogy személyes adataihoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá, és azokat a megadott célokra használhassák. Ennek érdekében az alábbi intézkedéseket tesszük:

9. Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a személyes adatok kezeléséről szóló Európai Uniós rendeletet.

A felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu
telefon: +36 1 391 1400

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárás eredményéről.

Amennyiben az érintett az Adatkezelő tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Tájékoztatjuk, hogy a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Ön jogosult továbbá az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulni, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Intézet egészségügyi ellátásával, magatartásával, tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatos kifogásait, valamint panaszaira, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaira vonatkozó eljárás részletes szabályait jelen Adatkezelési Tájékoztató mellékletét képező Panaszkezelési Szabályzat részletezi.

10. Kapcsolati adatok

Amennyiben megkeresné az Intézetet, a www.kaali.hu honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba az Adatkezelővel.

Az Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

Tájékoztatjuk látogatóinkat, hogy bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, közlése, iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az Adatkezelőt. Ebben az esetben az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben az adott hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Intézetnél adatvédelmi tisztviselő kinevezésére került sor.

Az adatvédelmi tisztviselő neve: Tatár Zsolt

Elérhetősége: tatar.zsolt@kaali.hu

11. Az adatkezelés irányelvei

Az Intézet a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel, a valótlan adatokból eredő károkért az Intézet nem vállal felelősséget.

A személyes adatait az Intézet bizalmasan kezeli és felelősséget vállal azért, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak teljes mértékben megfelel. Az Intézet minden tekintetben betartja az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit.

Az Adatkezelő az általa történt adatkezelésekre vonatkozó bármilyen változásról tájékoztatást ad a www.kaali.hu honlapon, továbbá fenntartja a jogát és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, joggyakorlatnak megfelelően bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően kezelt személyes adatokra érvényes.