srrurohuhrende

Uspešnost tretmana, procenat uspešne trudnoće

Najvažniji zadatak Instituta Kaali je obezbeđivanje uspešne lekarske nege na visokom nivou. Stručni nivo tretmana vantelesne oplodnje se objektivno može meriti procentom uspešne trudnoće. Indikatori trudnoće Instituta ne samo da odgovaraju evropskim normama, već ih i prevazilaze. Saradnici Instituta su u proteklim godinama uspeli da smanje učestalost pojavljivanja višebrojnih oplođivanja.

Sledeća tabela prikazuje procenat uspešnih trudnoći Instituta Kaali po grupama doba starosti (2000-2008). Iz rezultata koji se nalaze u tabeli se jasno vidi da se sa povećanjem doba starosti smanjuju izgledi za uspešnom trudnoćom.

Doba starosti Ugrađeni embrioni Došlo je do trudnoće
Ispod 35 godina 1,9 41,7%
Između 35 i 40 godina 2,1 39,6%
Između 40 i 42 godina 2,5 23%
Iznad 42 godine 2,5 8%

Kod tretmana u Institutu Kaali procenat trudnoće je: 29,7%

(75,6% jedno oplođivanje, 22,3% dvojno oplođivanje, 2,1% višebrojno oplođivanje)

Poređenje sa rezultatima evropskih klinika u 2009. godini:

Kod tretmana u evropskim klinikama procenat trudnoće je: 23%

(78,3% jedno oplođivanje, 20,7% dvojno oplođivanje, 1% višebrojno oplođivanje)

Prosek uspešnih tretmana vantelesne oplodnje u evropskim klinikama svake godine objavljuje stručni časopis Human Reproduction. (Assisted Reproductive Technology in Europe, 2004. Results generated from European Registers by ESHRE. Human Reproduction 2008,23:756-771).

Ref.: Ferraretti AP, Goossens V, de Mouzon J, Bhattacharya S, Castilla JA, Korsak V, Kupka M, Nygren KG, Nyboe Andersen A; European IVF-monitoring (EIM); Consortium for European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). Assisted reproductive technology in Europe, 2008: results generated from European registers byESHRE. Hum Reprod. 2012 Sep;27(9):2571-84.